B050932 Tobacco Burst , Classic , Stingray 4 ,with birdseye maple neck ???
-Thanks